CASUS PENSIOEN IN EIGEN BEHEER NAAR ODV – PROCENTUELE VERDELING ODV

Stappenplan om de gedachten te bepalen

Dga (50) en vrouw (48) gehuwd in gemeenschap van goederen. DGA is gehuwd en is daarna zijn BV gestart en heeft daar pensioen in eigen beheer opgebouwd.

Per 01-01-2017.

Ouderdomspensioen opgebouwd              € 20.000,- (67)

Nabestaandenpensioen opgebouwd         € 14.000,-

Fiscale voorziening                                        € 125.000,-

Commerciële voorziening                            € 500.000,-

Het stel wil kiezen voor omzetting van het eigen beheer pensioen naar een ODV. Hoe zien de balansen er voor en na omzetting uit?

balans

Omzetting naar een ODV betekent een verandering van de vermogenspositie voor de DGA en de vrouw. Hoe houden we dit in balans?

Stappenplan om de gedachten te bepalen

Fiscaal moet de partner tekenen voor een omzetting naar een ODV of afkoop. Vanuit de zorgplicht moet de partner daarbij worden geïnformeerd over de rechten die zij had en de eventuele rechten die zij krijgt. Er is al snel een belangentegenstelling tussen partner en DGA. Als planner is het noodzakelijk bewust te zijn van deze belangen en relaties hierover te informeren. Stel dat de planner wordt verzocht de rechten van partijen in kaart te brengen en de verdeling met eventuele compensaties vast te stellen. Er is geen sprake van schenking als de partner (in geval van scheiding) gecompenseerd wordt voor wat zij verliest (in geval van scheiding).

Bepaal de aanspraken van de partner conform de wet VPS

Die worden in de basis bepaald door de Wet VPS. 50% van het tijdens huwelijk opgebouwd OP en 100% van het NP (bijzonder nabestaandenpensioen). Dus 10.000 OP en 14.000 NP.

! Bij huwelijks voorwaarden kan anders zijn bepaald. Check de huwelijks voorwaarden.

Stel de commerciële balans van de BV op. Leg de uitgangspunten vast.

De accountant stelt al dan niet met (externe) taxaties de waarde vast op € 250.000,-

Bereken de commerciële waarde van het pensioen

Bespreek de uitgangspunten:

Indexaties: 2% of is dat veel? / 2015 = 0,6% / Jaar 2011-2015 = gemiddeld 1,78

U-rendement?

Wat vinden partijen reëel? Offerte van een verzekeraar geeft natuurlijk een goed huidig beeld van het tarief 

Stel dat de commerciële waarde dan uitkomt op € 500.000,-

Is de volledige commerciële waarde van het pensioen ook aanwezig?

In dit geval is maar € 250.000,- aanwezig.

Waar had de partner bij scheiding op kunnen rekenen vóór omzetting?

Evenredigheid van de commercieel aanwezige waarde tot de commerciële waarde van het pensioen. € 250.000,- / € 500.000,- = 50% in het kader van de “postrelationele solidariteit”*.

* Uitspraak van Hof Den Haag in een civielrechtelijke zaak (Gerechtshof Den Haag, 18 juni 2014, nr. 105.012.193-01, ECLI:NL:GHDHA:2014:2744). Daarin heeft genoemd hof geoordeeld dat een tekort bij het PEB evenredig voor rekening van zowel de dga als zijn echtgenoot moet komen. Ook Hof Den Haag op 23 maart 2016 gedaan (Gerechtshof Den Haag,  nr. 200.173.543/01, ECLI:GHDHA:2016:1032)

Wat is de commerciële waarde van deze evenredige aanspraken? 

Zij heeft normaal recht op 10.000 OP + 14.000 NP. Stel dat de commerciële waarde hiervan € 300.000,- bedraagt.

Dit is wat zij krijgt als de hele commerciële waarde aanwezig is.

Dan krijgt zij nu 50% van deze waarde = € 150.000,-.

Hoe gaan ze de ODV verdelen? Huwelijksgoederen regime!

Ze zijn gehuwd in AGG. Door de omzetting naar ODV ontstaat er € 125.000,- EV in de BV. Bij scheiding zou zij recht hebben op de helft van de waarde (netto na AB 25%). De helft van het eigen vermogen is € 62.500,-. Zonder te rekenen met de fiscaliteit van het aandelenkapitaal  zou zij daar netto € 46.875,- extra aan overhouden.

De bruto waarde hiervan bij 30% (? – overeenkomen!) belastinglatentie over het pensioengeld straks is de bruto waarde € 67.000,-. Deze omgerekende bruto waarde zou zij bij scheiding krijgen op grond van de commerciële waarde van de onderneming na omzetting naar ODV.

Dan moet zij dus nog  € 150.000,- -/- € 67.000,- = € 83.000,- krijgen.  Hoeveel procent van de ODV is dat? Dit is € 83.000,- / € 125.000,- ODV = 66,4% van de ODV. Dit is de verdeling waarbij de vrouw na scheiding financieel in principe niets tekort komt.

Vastlegging

DGA en relaties komen overeen dat de vrouw 66,4% van de ODV krijgt toebedeeld.

De waarde hiervan is € 83.000,-. Dit moet netjes worden vastgelegd. Liefst via de notaris in de huwelijks voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat:

  • Er een extra aangewezen beschermer van de rechten van de vrouw in het spel komt (zorgplicht)
  • Het briefje met de verdeling niet kwijt raakt.

Let op!

Gedeeltelijk verlies aan nabestaandenpensioen? Alternatieve risicodekking.

Testament? Is partner ook erfgenaam zodat zij de uitkeringen uit de ODV kan erven.

Wat bij huwelijks voorwaarden? Wat is afgesproken bij scheiding? Was er dan recht op pensioen (voor omzetting)? Wat is daar afgesproken over aanmerkelijk belang?

Zekerheid van de rechten? Bespreken welke zekerheden de vrouw opgeeft en wat zij daarvan overhoudt. Een aspect daarvan is: levenslang pensioen – 20 jaar ODV.