Tag: Beleggingen

Resultaten van onderzoeken naar de toegevoegde waarde van een financieel planner door financiële planning op het gebied van vermogensbeheer


Een financieel planner kan al snel 1,5% – 2% per jaar aan rendement toevoegen met financiële planning ten opzichte van een zelfstandige particuliere belegger door vast te houden aan het plan, niet te handelen en alleen te herbalanceren.

Autoriteit Financiële Markten – december 2015

Rapport “Belangrijke inzichten over zelfstandige beleggers” Wetenschappers hebben met behulp van transactiedata de (voor risico gecorrigeerde) prestaties van zelfstandige beleggers in verschillende landen onderzocht (zie Barber en Odean, 2013, voor een overzicht). Dit onderzoek toont steeds aan dat zelfstandige beleggers gemiddeld genomen slechter presteren dan een benchmark (die doorgaans bestaat uit een passieve beleggingsstrategie). Belangrijke factoren die deze tegenvallende prestaties verklaren, zijn de neiging van beleggers om overmatig te handelen (resulterend in hoge transactiekosten) en om onvoldoende spreiding aan te brengen in de portefeuille (resulterend in risicovolle portefeuilles en sterke schommelingen in rendement).


Onderzoek Vereniging van Effectenbezitters 2015

Veel beleggers weten het en toch zijn de cijfers schokkend: veel handelen in tijden van beurspaniek blijkt op de lange termijn zeer kostbaar. Recent VEB-onderzoek laat zien dat nerveuze beleggers op de langere termijn tot de helft van hun winst kunnen verspelen. In totaal 2,22% jaarlijks extra rendement door niet te handelen (1,6%) en alleen te herbalanceren (0,62%).

Montréal-based Center for Interuniversity Research and Analysis on Organizations (CIRANO) – 2012 – Professor Claude Montmarquette and Nathalie Viennot Brio

Het vermogen van particulieren is gemiddeld 2,73x zo hoog na 15 jaar bij gebruikmaking van een financieel planner.

Alpha, Beta, and Now… Gamma” David Blanchett and Paul Kaplan of Morningstar – 28 augustus 2013

Goede financiële planning beslissingen verhogen het pensioeninkomen met 29% wat neerkomt op het realiseren van een 1,82% per jaar hoger rendement.

Onderzoek Universiteit Maastricht – 70.000 rekeninghouders
Periode 2000-2006

Zelfstandige rekeninghouders gemiddeld -/- 1,76% maand rendement.
Terwijl AEX van 677 naar 497. Dat is gemiddeld – /- 0,36% maand rendement. Gemiddeld deed een particuliere belegger het dus 1,4% per maand slechter over die onderzoeksperiode!!

Hoe te beleggen

Open deuren over beleggen

Ik geloof dat het nemen van risico op de lange termijn hogere rendementen oplevert. Aan beleggingen kleven risico’s. Er zijn heel veel soorten beleggingen. Veel voorkomende zijn aandelen en (staats)obligaties. Sommige beleggingen kennen een hoog risico en andere beleggingen kennen een laag risico. Deze risico’s veranderen met de tijd. Risico’s die niet voor iedereen of voor iedere situatie geschikt zijn. Ik geloof dat het aanhouden van een beleggingsportefeuille voor sommige situaties passend is. Voor andere situaties is het passend om het vermogen op een spaarrekening te houden. Het begint bij het kennen van de persoonlijke situatie van degene die wil beleggen.

Een financieel plan zou altijd het uitgangspunt moeten zijn

Aan ieder beleggingsadvies zou een financieel plan vooraf moeten gaan waarin de financiële situatie in kaart wordt gebracht en besproken, waarbij wensen in de tijd worden uitgezet en waarbij wordt bekeken in hoeverre beleggingen nodig en passend zijn.

Actief of passief beleggingsadvies?

De toegevoegde waarde van een beleggingsadviseur die adviseert op basis van “timing” en “selectie” zie ik niet. Die adviezen geeft in de vorm van : ”Koop nu Aegon of verkoop nu Unilever”. Deze beleggingsadviseur gaat actief op zoek naar de “koopjes” in de markt. Dit wordt actief beleggingsadvies genoemd. De kosten van dit advies wegen in de praktijk gemiddeld niet op tegen de baten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt hierover in haar Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant:  “wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het voor een individueel actief fonds zeer moeilijk is om op middellange en lange termijn steeds positieve buitengewone rendementen te behalen”. Uit onderzoek blijkt dat het advies in 50% van de gevallen goed uitpakt en in 50% van de gevallen niet. Per saldo dus geen toegevoegde waarde, want een munt opgooien kunnen we allemaal. Maar er  wordt daar bij actief beleggingsadvies wel extra voor betaald.  Een actieve fondsmanager zal veel handelen en die handelingen brengen kosten met zich mee. Kosten die niet altijd worden terugverdiend. Gemiddeld zijn de kosten van een actief fonds 3 tot 4 x zo hoog dan voor een passief fonds. Passief (0,2 tot 0,3% per jaar) en actief (0,8 tot 1,2% per jaar).

Passief spreiden met indexfondsen onder begeleiding van een  financieel planner

Zoek een financieel planner die adviseert en bemiddelt in beleggingen met een passieve strategie. De planner die gebruik maakt van professionele software die hem in staat stelt beleggingen nauwkeurig te volgen en relaties kan informeren over al dan niet behalen van de doelen. Zodoende kan hij geïnformeerd adviseren over de nieuwe noodzakelijke aanpassingen van de beleggingsportefeuille en zo nodig het financiële plan.

Bij een passieve strategie worden zoveel mogelijk de totale markten gevolgd. Er wordt een portefeuille samengesteld die zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de diverse opgenomen indexen in de portefeuille volgt met indexfondsen en eventueel indextrackers. Een graadmeter voor de Nederlandse markt is bijvoorbeeld de AEX index. De AEX index vertegenwoordigt een gewogen gemiddelde aandelenprijs van de 25 grootste bedrijven in NL. Er kan worden belegd op de AEX index. Dat wil zeggen dat wordt belegd met hetzelfde risico en rendement alsof aandelen worden aangehouden van alle 25 grote bedrijven aandelen hebt. Er is veel voor te zeggen om  te  beleggen op indexen en zo  beleggingsadvies- en behandelkosten laag te houden en risico’s te spreiden.

Spreiding van beleggingen is heel belangrijk. De meeste problemen bij beleggingen ontstaan door slecht gespreide beleggingsportefeuilles. Er wordt alleen in Ahold belegd en toevallig gaat Ahold failliet. Dan is de hele belegging waardeloos geworden. Maar wordt er belegd in 1000 bedrijven dan is het niet zo erg als één bedrijf failliet gaat. Dat vertegenwoordigd maar 1 / 1000 ste van de portefeuille = 0,1%. Door te beleggen op verschillende indexen van diverse landen worden risico’s ook gespreid. Om een goede spreiding te realiseren kunnen diverse categorieën/indexen vanuit de hele wereld worden samenvoegd in een portefeuille zoals: aandelen wereld, aandelen Europa, aandelen Noord Amerika (US), aandelen Japan, aandelen Opkomende Markten, aandelen Pacific (ex Japan), indirect onroerend goed Europa, high yield obligaties, hedge funds, staatsobligaties Europa, staatsobligaties Europa inflatie gecorrigeerd, bedrijfsobligaties Europa.

Een goede beleggingsadviseur neemt periodiek contact op om een afspraak te maken om te bekijken of het nodig is om de portefeuille aan te passen. Om de portefeuille weer in lijn te brengen met het risicoprofiel en het financiële plan. De onderliggende mix van hoog en laag risicobeleggingen zal gaan verschillen naarmate  de resultaten van de diverse fondsen variëren. Dit kan ervoor zorgen dat de beleggingen niet meer passen bij het profiel. Periodiek moeten de  beleggingen weer in lijn worden gebracht brengen met het hernieuwde profiel en de gestelde doelen. Ook als het profiel niet gewijzigd is zal dit betekenen dat de portefeuille wordt geherbalanceerd. De aanpassingen van de portefeuille zijn daarbij zo klein mogelijk om transactiekosten zoveel mogelijk te vermijden.

Uit onderzoek blijkt dat particulieren door zelf te beleggen het gemiddeld veel slechter (12%) doen dan de markt omdat zij teveel handelen, ongeduldig zijn en emoties laten regeren. Een financieel planner kan dit voorkomen aan de hand van een goed doordacht plan. 

De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Wie geld belegt neemt een financieel risico. Het bedrag dat wordt ingelegd wordt niet volledig belegd. Een deel gaat op aan kosten. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen dan gemiddeld en zullen meer schommelen naarmate het gekozen beleggingsbeleid risico-voller is.